Základní kurz projektového managementu, který se zabývá manažerskými nástroji (SWOT analýza, metoda logického rámce, Ganttův diagram a další).

SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné a slabé stránky (Strengths and Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats). Pomocí SWOT analýzy se můžete zamýšlet nad tím základním, co ovlivňuje chod vaší organizace, ale i nad dílčími problémy jednotlivých oblastí řízení. Výhodou SWOT analýzy je skutečnost, že kromě čtyř základních kategorií – silné a slabé stránky, příležitosti a rizika – nemá tato metoda další pevná pravidla. Proto můžete tuto metodu libovolně upravit podle potřeb a specifik vaší organizace. Do kurzu se můžete přihlásit na office@portedo.cz.

Ganttův diagram je elegantní a jednoduchý nástroj pro tvorbu časových harmonogramů především u menších projektů. Pro rozsáhlejší projekty s více souběžnými aktivitami je možné využít PERT diagram. V kurzu nabízíme informace také o dalších manažerských nástrojích pro řízení projektů. Do kurzu se můžete přihlásit na office@portedo.cz.

Metoda logického rámce (nebo logický rámcový přístup/metoda LFM – anglicky Logframe či LFA) je metodika projektového řízení, která řeší strategické plánování, přípravu, návrh, realizaci a vyhodnocení projektu za pomoci tzv. matice logického rámce – Logframe matrix. Do kurzu se můžete přihlásit na office@portedo.cz.